Történet

A Magyar Gumiipari Szövetség 1990. július 10-én alakult 27 taggal, ma már több, mint 60 tagja van, a tagok között megtalálhatók az országban működő multinacionális cégek leányvállalatai is, de a kis és középvállalkozások adják a szövetség derékhadát.

A Magyar Gumiipari Szövetség (MAGUSZ), a magyar gumi gyártók munkáltatói érdekvédelmi szervezete, melyben a termelők mellett megtalálhatók alap- és segédanyag beszállítók, az iparág számára szolgáltatást nyújtók, műszaki szakértők, tanácsadók, hulladékkezelők és az iparághoz kapcsolódó oktatási intézmények.

A MAGUSZ jelenleg a több mint 100 éves magyar gumiipar képviselőjeként, az ipar minden szegmensében és a mindennapi élet valamennyi területén jelen van a termékeivel, amelynek egyik kiemelkedő ágazata az autóipar. Az iparág termékeinek az ipar átlagánál nagyobb hányadát értékesíti a nemzetközi piacokon. A műszaki gumicikkeket termelő vállalatok mellett a használt abroncsok és más gumihulladékok kezelésével újra hasznosításával foglalkozó vállalkozások közül is többen csatlakoztak a Szövetséghez. Magyarország vonzó befektetési terület lett a nemzetközi nagy gumigyártó cégek számára, de az iparág hajtóerejét továbbra is a kis és középvállalatok adják.

 

A Szövetség főbb céljai:

 • A gumiipari ágazatról pozitív képet és elfogadottságot alakítson ki.
 • Jó kapcsolatot építsen ki a vevők, fogyasztók, a társadalom és a kormány között.
 • Segíteni a tagságnak, hogy termékeikkel, szolgáltatásaikkal még hatékonyabbak, versenyképesebbek legyenek a nemzetközi piacokon.
 • Támogatni a tagságot az egészség, biztonság és környezetvédelem területén folytatott munkájában.
 • Létrehozni egy élő fórumot ahol az iparág vállalatainak képviselői találkozhatnak, véleményt, ötleteket és általános információkat cserélhetnek egymással.
 • Segítséget nyújtani a tagságnak, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi törvényeknek és előírásoknak.

 

A Szövetség tisztségviselői a 2016-2018-os időszakban:

Elnök Balogh István
Elnökségi tagok: Riedel Rita
  Dr. Nagy Tibor
  Dr. Virágné Dr. Tamási Anikó
 

Borosné dr. Ivicz Mária

 

Váradi Viktor

 


 

 

A Magyar Gumiipari Szövetség ALAPSZABÁLYA

 

1.§

 1. A Magyar Gumiipari Szövetség (hivatalos rövidítése: MAGUSZ, továbbiakban Szövetség) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, munkaadói szakmai érdekképviseletet ellátó, nem nyereség érdekeltségű társadalmi szervezet.
 2. Angol neve: Association of the Hungarian Rubber Industry
 3. A Szövetség alapítása: 1990. július 10.
 4. A Szövetség székhelye: Budapest, 1126 Budapest Böszörményi út 20-22.
 5. Pecsétje: hosszúkás pecsét a szövetség nevével, székhelyével, adószámával és bankszámlaszámával.

 

2.§ A szövetség célja

A Szövetség alapvető célja elősegíteni a gumiiparhoz kapcsolódó műszaki fejlesztés, termelés, kereskedelem és egyéb szolgáltatások vállalkozásainak versenyképességét:

1 .hatékonyan érvényesíteni közös érdekeiket a gazdaság, társadalom és a hatóságok felé,
2. javítani a szakma társadalmi megítélését,
3. elősegíteni a gumiipari vállalkozások szakmai együttműködését,
4. emelni a szakma műszaki színvonalát.

 

3.§ A MAGUSZ feladatai és szolgáltatásai

1. A Szövetség érdekegyeztető, érdek képviseleti, tájékoztatási és kapcsolattartó feladatokat lát el:

 • elősegíti a gumiipari vállalkozások szakmai együttműködését,
 • javítja tagjai piacra jutási feltételeit marketing-tevékenységgel, kiállítások, konferenciák és szakmai fórumok rendezésével,
 • szakmai rendezvények szervezésével elősegíti a fejlett technológiák, gazdasági és műszaki újdonságok elterjesztését,
 • fejleszti a szakmai kultúrát oktatási-képzési tevékenységgel,
 • képviseli a szakma érdekeit a jogalkotásban és a hatóságként működő szervek előtt,
 • a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének tagjaként ellátja az ágazat munkáltatói érdekképviseletét,
 • információt gyűjt a szakma gazdasági-műszaki helyzetéről saját ügyviteli rendszerével, és külső-belső tájékoztatást ad róla,
 • együttműködik olyan hazai és nemzetközi szervezetekkel, amelyekkel e tevékenységeket sikerre viheti.

 

2.  A Szövetség szolgáltatási köre                                                                                                    

A MAGUSZ - céljai megvalósítása érdekében - gazdasági tevékenységet is folytathat, mely a KSH szolgáltatási jegyzéke szerint az alábbiakra terjed ki:

 • SzJ 22.1, kiadói tevékenység
 • SzJ 22.13, időszaki kiadvány kiadása
 • SzJ 72.30, adatfeldolgozás
 • SzJ 72.40, adatbanki tevékenység
 • SzJ 74.14, üzletviteli tanácsadás
 • SzJ 74.20, mérnöki tevékenység, tanácsadás
 • SzJ 74.40, hirdetés
 • SzJ 74.87.15. rendezvényszervezés
 • SzJ 80.42, máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

 

 

4.§ A Szövetség tagsága

1. A Szövetség tagja lehet a gumiipari kutatással, fejlesztéssel, (termék, gép ésszerszám) gyártással, feldolgozással, (alapanyag és készáru) forgalmazással, gumihulladék hasznosítással és egyéb gumiiparhoz kapcsolható szolgáltatással foglalkozó bármely (egyéni vagy társas) vállalkozás, gazdálkodó szervezet, magánszemély, intézet vagy intézmény, amely vállalkozói tevékenységét magyarországi székhellyel látja el, elfogadja a Szövetség alapszabályát és vállalja a tagdíj fizetését a “Belépési nyilatkozat" aláírásával.

2. A tagok belépése a Szövetségbe önkéntes. A tagsági viszonyt az Elnökség hagyja jóvá.

3. A Szövetség belső szervezete nyitott. A tagok saját elhatározásukból létrehozhatnak a Szövetségen belül szekciókat, munkabizottságokat és alkalmi szerveződéseket.

4. A Szövetség működése a tagok egyenjogúságán alapul.

5. A Szövetség tagjának jogában áll:

 • részt venni a Szövetség bármely tevékenységében és rendezvényén,
 • szavazati jogával élni a közgyűlésen,
 • bármely tisztséget betölteni,
 • feltüntetni a Szövetségi tagságot a vállalkozás fejléces ügyirataiban,
 • javaslatot tenni a Szövetség tevékenységével kapcsolatban,
 • igénybe venni a tagságnak nyújtott kedvezményeket,
 • felvilágosítást kérni a szövetség tevékenységébe tartozó bármely ügyről,
 • betekinteni a szövetség irataiba,
 • igénybe venni a szövetség szolgáltatásait,
 • kezdeményezni a tisztségviselők funkcióból való visszahívását.

A Tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

6. A tagok kötelesek:

 • betartani a Szövetség alapszabályát, határozatait,
 • támogatnia Szövetség célját és részt venni munkájában,
 • ellátni választott tisztségükből adódó feladatukat,
 • díjtalanul rendelkezésre bocsátani a Szövetség munkájához szükséges vállalkozási titkot nem sértő információkat, 
 • negyedévenként az utolsó hónap 20-ig eleget tenni a mellékletben megszabott tagdíj-fizetési kötelezettségüknek,
 • a tagdíjfizetés alapja az előző év árbevétele:

 

Árbevétel

Egyéni tagság

-

1. sáv

< 25 M Ft/év

2.sáv

25 – 100 MFt/év

3. sáv

100 – 2.000 MFt/év

4. sáv

> 2 Md Ft/év

 • az egyéni tagok az első tagdíjsávba tartoznak.

 

7. A tagsági viszony megszűnik:

 • a szövetség megszűnésével,
 • a tag kilépésével, a kilépési szándék írásbeli bejelentését követő második negyedévben,
 • a tag, mint jogi személy megszűnésével,
 • törléssel, ha bárki kezdeményezésére a Közgyűlés a tagságot megszünteti,
 • két negyedévi tagdíj elmaradása után, a Főtitkár javaslatára az Elnökség jóváhagyásával.

 

 

5.§ A Szövetség megszűnése 

1. A Szövetség megszűnik:

 • ha a közgyűlés a szavazatok kétharmados többségével kimondja feloszlását,
 • ha más szervezettel egyesül.

2. A Szövetség feloszlással való megszűnése estén a vagyon megosztásáról a Közgyűlés dönt.

 

6.§ A Szövetség gazdálkodása

1. A szövetség vagyona

 • a tagok által fizetett tagdíjból és támogatásból,
 • jogszabályban engedélyezett  korlátozott vállalkozási tevékenységből(3§ 2.) és
 • pályázati díjakból képződik. 

2. A tagok a tárgyévet megelőző év gumiipari tevékenysége alapján árbevétel-arányos tagdíjat fizetnek. Az egyéni tagok a legalacsonyabb tagdíj kötelezettséget fizetik.

3. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal nem tartoznak azért kötelezettséggel.

4. A  Szövetség tevékenységét éves költségvetés alapján végzi.

5. Az Elnök és a Főtitkár a Szövetséget terhelő anyagi kötelezettséget önállóan vállalhat a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés keretén belül.

 

7.§ A Szövetség szervei és tisztségviselői

 • Közgyűlés
 • Elnök
 • Elnökség
 • Szekciók
 • Szekcióvezetők
 • Ellenőrző Bizottság
 • Főtitkár

1. AKözgyűlés a Szövetség legfőbb döntéshozó szerve, amely a szövetség tagjainak összessége. Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a Közgyűlés napirendjén szerepelnek.

 • Az Elnökség minden naptári évben legalább egyszer Rendes Közgyűlést hív össze,  amelynek időpontjáról, helyéről és napirendjéről értesíti a tagokat legalább 15 nappal előbb.
 • Az Elnökség sürgős testületi döntést igénylő kérdésekben,ok és cé1 megje1öléséve1 Rendkívüli Közgyűlést hívhat össze.
 • Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni – a bejelentéstől számított 15 napon belül - az Elnökség három tagjának vagy a tagság 1/3-ának - az ok megjelölésével - tett indítványa alapján.
 • A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak legalább fele jelen van. Határozat képtelenség esetén a 8 napon belül azonos napirendi pontokkal újra összehívott  Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
 • Minősített döntést igénylő szavazás esetén a jelenlévők 2/3-ának szavazata szükséges a következő kérdésekben:
 • a Szövetség alapszabályának módosítása,
 • a tagdíjfizetés alapelveinek módosítása,
 • a Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülése,
 • a Szövetség feloszlatása.

 

2. Az Elnök a Szövetség teljes jogú és valamennyi ügyrendre kiterjedő képviselője.

Az Elnököt a Közgyűlés választja 3 évre.

 

Az Elnök feladatai

 • a főtitkár munkáltatója. Huzamos idejű akadályoztatása esetén a munkáltatói jogokat kijelölt elnökségi tag veszi át.
 • összehívja a Közgyűlés és az Elnökség üléseit,
 • mindazon feladatok, amelyekkel a Közgyűlés és az Elnökség megbízza.

Az Elnököt akadályoztatása esetén a Főtitkár helyettesíti.

 

3. Az Elnökség a közgyűlések közötti időszakban a Szövetség irányító testülete.

 • Üléseit negyedévenként, illetve szükség szerint tartja.

     Az Elnökség tagjai:

 • a Közgyűlés által megválasztott Elnök és öt, legfeljebb hét elnökségi tag.
 • az Elnökséget a Közgyűlés közvetlenül választja 3 évre.
 • az Elnökség dönt minden olyan lényeges ügyben, amiben nem kizárólag a Közgyűlés illetékes.
 • az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A jelenlévő tagok szavazategyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
 • az Elnökségnek az év augusztus 31-ig javaslatot kell tennie az elkövetkezendő év esetleges tagdíjemelésére.

 

4. Legalább három tag önálló Szekciót hozhat létre a Szövetségen belül a szorosabb szakmai együttműködés érdekében.

 • A Szekciók működési rendjét - megalakulását követően - a Közgyűlés hagyja jóvá a Szekciók javaslata alapján,
 • A Szekcióvezetőket a Szekció választja.
 • A megválasztott Szekcióvezetők az elnökségi ülések meghívott résztvevői.

 

5. A Ellenőrző Bizottság Elnökét és két tagját a közgyűlés választja 3 évre.

      Feladata

 • az Alapszabály szerinti működés,
 • a pénzügyi gazdálkodás és
 • a Közgyűlés által hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzése.

      Az Ellenőrző Bizottság évente a Közgyűlésnek számol be.

 

6. A Főtitkárt az Elnök nevezi ki feladatai ellátására az Elnökség jóváhagyásával.

       Feladatai:

 • ellátja a titkárság ügyvitelét,
 • nyilvántartja a Szövetség tagságát,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a gumiipar gazdasági és jogi feltételeit,
 • a Közgyűlés, illetve a testületek megbízása alapján háttéranyagokat készít,
 • jóváhagyásra összeállítja a Szövetség éves költségvetését,
 • vezeti a Közgyűlés jegyzőkönyvét, nyilvántartja határozatait,
 • elvégzi a Közgyűlés, az Elnökség és a szekciók által rábízott feladatokat,
 • gazdálkodik a MAGUSZ pénzeszközeivel, vagyonával.

 

8.§ A Szövetség képviselete

A választott vezető tisztségviselők csak magyar állampolgárok lehetnek és feladatukat - a főtitkár kivételével - társadalmi munkában végzik.

 

9.§ Záró rendelkezések

Az  új alapszabályt a MAGUSZ 2015. május 13. napján megtartott Közgyűlésén elfogadta.

Az Alapszabályban nem érintett kérdésekben a  Ptk. és az 1989. évi  II. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Budapest, 2015. május 13.

 

                                                                                                             Balogh István
                                                                                                                 elnök

 

 

          A Magyar Gumiipari Szövetség Alapszabályának melléklete

 

 Belépési Nyilatkozat                                                   

Cégnév:                            

 

Ügyvezető neve:

 

 

Magusz kapcsolattartó:

 

Cím:

 

Levélcím:

 

Telefonszám:

 

Faxszám:

 

Honlap cím:

 

E-mail cím:

                                                           Kapcsolattartó:

Éves árbevétel:

………….M Ft

Tevékenység jellege:

termelés                                       kereskedelem                             egyéb szolgáltatás

 

 Fő tevékenységi kör:

 • gumiáru kereskedelme:…………………………………………….
 • abroncsfelújítás, újrafutózás……………………………………….
 • gép-gyártás, szerszámgyártás……………………………………..
 • gumiipari alapanyag és segédanyag gyártása……………………
 • gumiipari alapanyag/segédanyag forgalmazása…………………
 • keverékgyártás……………………………………………………….
 • heveder……………………………………………………………….
 • hajtószíj……………………………………………………………….
 • tömlő…………………………………………………………………..
 • gumirugó………………………………………………………………
 • gumilemez……………………………………………………….. …..
 • gumipadló……………………………………………………………..
 • profilszalag……………………………………………………………
 • tömítés…………………………………………………………………
 • járműipari alkatrész………………………………………………….
 • egészségügyi termék………………………………………………..
 • hengergumizás……………………………………………………….
 • hulladékhasznosítás…………………………………………………
 • hulladékhasznosítás koordinálása…………………………………
 • egyéb:…………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………….

 

 

Vállalkozásunk 201…………..-tól a MAGYAR GUMIIPARI SZÖVETSÉG tagja kíván lenni. Az alapszabályt elfogadjuk, és vállaljuk a tagsági díj befizetését a MAGUSZ 10200940 20111009 00000000 sz. számlájára.

 

Kelt:...........................................................,                                                 201.……………………………………

 

 

                                                                                                                -----------------------------------------              

                                                         P.H.                                       Cégszerű aláírás

 

 

 

 

 

A MAGUSZ tagdíjfizetési rendje

 

A tagdíjfizetés alapja a tárgyévet megelőző évi árbevétel.
Az egyéni tagok hozzájárulása a legalacsonyabb tagdíjsávval azonos.
Fizetési határidő: a negyedév utolsó hónapjának 20. napja, az utolsó negyedévben november 20.

 

Tagsági díjak 

Tagdíjak 2010. júl. 1-től

Árbevétel

Éves tagdíj

Egyéni tagság

 

13 e Ft

 

< 25 M Ft/év

15 e Ft

 

25 – 100 MFt/év

65 e Ft

 

100 – 2.000 MFt/év

195 e Ft

 

> 2 Md Ft/hó

385 e Ft

MAGUSZ tagság előnyei

Tagvállalataink, tevékenységüket és termékeiket, szakmai portálon, a MAGUSZ honlapján keresztül tehetik ismertté.
Fórumainkon lehetőséget teremtünk a napi munka során felmerülő kérdések személyes és kötetlen megvitatására gumiipari szakemberekkel, kormányzati tisztviselőkkel.

Keresés

Környezetvédelem

A MAGUSZ elkötelezett támogatója a környezetvédelemnek, a Szövetségen belül megalakította a Környezetvédelmi Szekciót, amely tevékenységével segíti a Tagság munkáját a Környezetvédelmi feladatok megoldásában.

Támogatóink